พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมปลูกป่า โครงการประชาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมปลูกป่า โครงการประชาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร

ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านวัดเกาะแก้ว หมู่ 1 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  นายแสณ เกิดฤทธิ์  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร  พร้อมด้วยนางสาวทักษิฌา ขวัญชื่นใจ นักจัดการปฏิบัติการ นายดำรงศักดิ์ สุธรรมจา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนิสาชล  สุดดี เจ้าหน้าที่ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  ประสานสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และเกษตรกรเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการประชาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร  โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายประชัญ คำมาบุตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการบังคับคดีจังหวัด ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ประมงจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย

*การปลูกป่าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบายฯ และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ ซึ่งมีพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานประมาณ 500 คน เนื้อที่ 10 ไร่ ใช้กล้าไม้ 2,000 กล้า เช่น ไม้สัก ประดู่ ยางนา มะขามขี้เหล็ก สะเดา และยังได้ร่วมกันปล่อยปลายี่สกจำนวน 30,000 ตัว ลงในสระเกาะแก้วให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติต่อไป
**สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พร้อมขับเคลื่อนต่อยอดเป็นธนาคารต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีไม้โตเร็ว ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ นำไปสู่การสร้างให้เกิดเป็นป่าชุมชนในพื้นที่ต่อไป

***ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.