ชาวบ้านเนินคนธาร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561


ชาวบ้านเนินคนธาร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ประจำปี 2561 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายประดิษฐ์ หลวงจอก ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น พร้อม คณะ ได้เดินทางมายังหมู่บ้านเนินครธา หมู่ที่ 8 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองไผ่ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเนินคนธาเข้าร่วม ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินคนธา 
  ทั้งนี้หมู่บ้านเนินคนธา ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอหนองไผ่ ส่งเข้าประกวด มีกิจกรรมเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้รวมทั้งหมด 5 ประเภทได้แก่ 1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขผู้ที่นำเสนอผลงาน นายสุชาติ ทองดี ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หรือชื่อย่อว่า ผู้นำ อช.บรรยายโดยนายกองสินธ์ โสมกา 3.กลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านเนินคนธา นำเสนอโดยนางอรุณฤดี ธนะสินธุ์ ประธานคณะกรรมการฯ 4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล หรือ ศอช.ต. ผู้นำเสนอ นายอาทิตย์ กุลทอง ประธานศูนย์ฯ และประเภทที่5.ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ผู้นำเสนอ นางสุพรรณ์ จันทรา เป็นครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างด้านการปลูกผักปลอดภัย 
 จากนั้นคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมฯ ได้ชักถามในประเด็นต่างๆของผลงานในแต่ละกิจกรรมเพิ่มเติม ก่อนจะขึ้นรถอีโก้งที่ตบแต่งเป็นรูปทรงบ้านเพื่อออกตรวจเยี่ยมกิจกรรมตามฐานเรียนรู้และเยี่ยมชมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านก่อนเดินทางกลับ   ข่าวโดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.