ปปส.ภาค 1 จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอน และครูดูแลเด็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย


ปปส.ภาค 1 จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอน
และครูดูแลเด็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย


จากการรายงานของผู้สื่อข่าวพื้นที่ภาค 1 จังหวัดชัยนาท ให้ห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอน และครูดูแลเด็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย พื้นที่ภาค 1 จังหวัดชัยนาท ที่ แฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
นายชัชวาล บุญเก็บทอง ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ ภาค 1 กล่าวว่า โดยแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด           โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามช่วงวัยซึ่งมีสภาวะปัญหาของแต่ละช่วงวัย  และสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และกลไกในการดำเนินการที่เหมาะสม ตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสำนักงาน ปปส.ภาค 1 โดยมีหน้าที่หลักในการวางกรอบทิศทางการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัย เนื่องจาก เด็กปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่มี การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ให้ทำหน้าที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง  ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ สติปัญญา โดยมีสมองเป็นส่วนสำคัญในการสั่งการให้ร่างกายตอบสนองต่อการ พัฒนาทุกๆด้าน
โดยสำนักงาน ปปส.ภาค จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอน และครูดูแลเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 1 จังหวัดชัยนาทขึ้น โดยฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน  การถ่ายทอดองค์ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ การเสริมสร้างทักษะ EF ในเด็กปฐมวัย เป็นการทบทวนความรู้  ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎี Exclusive function (EF) สร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย รวมไปถึงได้เรียนรู้ กระบวนการสอนเนื้อหากิจกรรมต่างๆ การประมวลผลตามชุดสื่อต้นแบบ และแผนการสอนนำมาถ่ายทอดต่อ ให้กับครูในพื้นที่ นอกจากเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงาน และแผนงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 328 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนใน  โรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิทยากร และคณะผู้จัด.


ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.