ปภ.เขต 16 ชัยนาท จัดอบรมโครงการสร้าง และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน


ปภ.เขต 16 ชัยนาท จัดอบรมโครงการสร้าง และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน


 เมื่อวันที่13 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น. นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ (กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ) ณ ห้องโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต 16 จ.ชัยนาท
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท ร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการป้องกันและลดผลกระทบของภัยพิบัติ จัดโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน เพื่อทำหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในพื้นที่ ที่เสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ เพื่อให้ทำหน้าที่ช่วยในการกระจายข่าวการแจ้งเตือนภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ให้มีความรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยอาสาสมัคร อป.พร . มูลนิธิฯ องค์กรสาธารณกุศล ชมรมวิทยุสื่อสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ. จังหวัด ในพื้นที่จังหวัด ความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง จำนวน 150 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติในการใช้เครื่องมือสื่อสารของตนเอง และสามารถใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์   เพื่อรับส่งกระจายข้อมูลข่าวสาร โดยการจัดอบรวมรมระยะเวลา 2 วัน จะเป็นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรม ปภ.        กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย.....


ทีมข่าว 13 สยามไทย ภาพ/ข่าว/รายงาน....แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.