"Kick off เดินหน้าขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน อ่างเก็บน้ำคลองไพร จังหวัดกำแพงเพชร"

"Kick off เดินหน้าขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน อ่างเก็บน้ำคลองไพร จังหวัดกำแพงเพชร"

​​                วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานเปิดงาน Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ของโครงการชลประทานกำแพงเพชร ซึ่งเป็นงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน วงเงินงบประมาณ 1,100,000 บาท ซึ่งโครงการนี้ได้กำหนดให้ดำเนินการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ครอบคลุม 76 จังหวัด  พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสำรวจความต้องการและชี้แจงประชาชน ในการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกกระทรวง ให้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน มีกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ๔ เมนู ประกอบด้วย
         ​1.คนไทยไม่ทิ้งกัน
​         2 ชุมชนอยู่ดีมีสุข
​         3 พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
​         4 งานตามภารกิจ
ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 4 ได้ดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  60 โครงการ ในพื้นที่ 4 จังหวัด แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร วงเงิน 219,546,000 ล้านบาท
 ​        ทั้งนี้ นายไชยงค์ จงอาสาชาติ พร้อมด้วย นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองไพร และได้มีการประชุมแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองไพรโดยมีเกษตรเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น จำนวนกว่า 100 คน


สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.