การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของผู้นำสุขภาพ (Health leader) “รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค”

การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของผู้นำสุขภาพ (Health leader) “รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค”
     นายพิทยา  ดวงพัตรา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอชนแดน เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของผู้นำสุขภาพ (Health leader) “รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค”  วันที่ 30  พฤษภาคม 2561  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์
      มีนายนิพัทธ์  ชัยประเสริฐสุด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดน นายพิไชยรัช  ไชยอัครกัลป์ สาธารณสุขอำเภอชนแดน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของผู้นำสุขภาพ
      สืบเนื่องมาจากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำสุขภาพ “รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ” ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน เพื่อส่งเสริมความรู้ ฝึกทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสร้างผู้นำสุขภาพในชุมชนให้สามารถดำเนินการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน วัยทำงานในพื้นที่และสามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ การบริโภคอาหาร  การออกกำลังกาย การนอนหลับเพื่อสุขภาพ และการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำชุมชนของอำเภอชนแดน จำนวน 139 คน การดำเนินงานหลังการอบรม ผู้นำสุขภาพระดับอำเภอได้ร่วมกัน จัดประชาคมหมู่บ้านและวางแผนงานโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงานของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งได้แผนงานโครงการภาพรวมตำบล จำนวน 13 แผนงาน ซึ่งถือเป็นอำเภอนำร่องในการพัฒนาผู้นำสุขภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีงบประมาณ 2561
       ในวันนี้ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน  การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของผู้นำสุขภาพ (Health leader) “รู้ตน  ลดเสี่ยง ลดโรค” เป็นการนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้นำสุขภาพแต่ละตำบล โดยวิทยากรกระบวนการ นายชาติรัฐ เครือหงษ์ ศูนย์การเรียนรู้ชีวิตและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอบูธการดำเนินงาน (Health leader) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอชนแดนจำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯน้ำลัด  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จย่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับพุทรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดแค  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะกุดไร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแม่แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสำราญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งนกแก้ว รวม 9 ตำบล 139 หมู่บ้าน เพื่อให้นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำสุขภาพ และสามารถเป็นตัวอย่างให้กับอำเภออื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 2 ต่อไป
   ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.