ข่าวแพร่☆เกษตรจังหวัดแพร่เปิดโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร☆

☆ข่าวแพร่☆เกษตรจังหวัดแพร่เปิดโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร☆

เมื่อวันที่๒๙พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๖๑เวลา๑๐.๐๐น.ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายวีรชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชิพด้านการเกษตร โดยผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเตียมความพร้อมในการเรียนรู้และเข้ารับการอบรมในสัมมาอาชีพทางด้านการเกษตร การประมง การเลี้ยงสัตว์ มีชุมชนเข้าร่วมประชุมอบรมจำนวน๒๕๐คนเป็นชุมชนตำบลสะเอียบ๑ จำนวน๕หมู่บ้าน ได้แก่บ้านดอนชัยหมู่ที่๑ บ้านดอนชัยสักทองหมู่ที่๙ บ้านดอนแก้วหมู่ที่๖ บ้านป่าเลาหมู่ที่๓ บ้านป่าเลาเหนือหมู่ที่๑๐ ซึ่งตำบลสะเอียบมีจำนวนหมู่บ้านจำนวน๑๐หมู่บ้านโดยแยกเป็น๒ชุมชน และมีการประชุมอบรมพร้อมกันในวันนี้

ส่วนการประชุมอบรมในวันนี้ชุมชนสะเอียบ๑มีการประชุมประชาคมคัดเลือกโครงการที่เกษตรกรมีความต้องการที่จะเข้ารับการอบรมทั้งหมดที่มีเกษตรกรได้นำเสนอโครงการที่จะเรียนรู้จำนวน๑๒รายการซึ่งทางในที่ประชุมได้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการประชุมประชาคมจำนวน๓โครงการคือ อันดับที่๑.การเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง เลี้ยงปลา-เลี้ยงกบ จำนวน๑๑๓ เสียง อันดับที่๒.การขยายพันธ์พืช เสียบยอด ทาบกี่ง จำนวน ๙๒ เสียง อันดับที่๓.การเพาะเห็ด(ตับเต่า)จำนวน๙๑เสียง ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอสองนำโดยนายสมเกียรติ ทฤาษี เกษตรอำเภอสองได้นัดหมายกำหนดห้วงระยะการอบรมในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑ เกษตรกรคนไหนที่ผ่านการอบรมแล้วก็จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ผ่านการประชุมประชาคม ในวันนี้ในที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการในชุมชนสะเอียบ๑นี้จำนวน๑๐คน โดยให้แต่ละหมู่บ้านได้คัดเลือกจำนวน๒คนเป็นคณะกรรมการในโครงนี้ โดยทั้ง๑๐คนได้สรรหาคัดเลือกประธานเองตามในที่ประชุมมีมติ และคณะกรรมการชุดนี้ได้แก่ ๑.นายวิชัย รักษาพล เป็นประธาน ๒.นายทรง จันทร์แดง เป็นรองประธาน ๓.นายสมาน หม้อดี กรรมการ ๔.นายชูเกียรติ ศรีคำภา กรรมการ ๕.นางสาวสุกัญญา บุญทิพย์ กรรมการ ๖.นางจันทร์เพ็ญ ผัดขัน กรรมการ ๗.นางวาสนา สร้อยเงิน กรรมการ ๘.นางภัคจิรา สะเอียบคง กรรมการ ๙.นางมาลัย สีแก้ว กรรมการ ๑๐.นางสุนิสา อินต๊ะศรี กรรมการ ๑๑ นายสมเกียรติ ทฤาษี เกษตรอำเภอสอง กรรมการและเลขานุการ ๑๒.นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ กรรมการที่ปรึกษา ส่วนการอบรมประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดเวทีชุมชนครั้งที่๑ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นกิจกรรมสร้างรายได้ในแต่ละครัวเรือนหรือเป็นเกษตรกรรายย่อยที่พึงจะได้รับการดูแลของภาครัฐที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลักอีกทางหนึ่งด้วย
ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรช่องทีวี๑๓สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.