ราชบุรี/ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรีร่วมกับตำรวจภูธรจ.ราชบุรีออกกำลังกายด้วยศิลปมวยไทย

ราชบุรี/ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรีร่วมกับตำรวจภูธรจ.ราชบุรีออกกำลังกายด้วยศิลปมวยไทย

 พ.ต.อ.พงศธร ศรีเปลี่ยนจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย สำหรับบุคคลากรของรัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาให้กับกลุ่มข้าราชการตำรวจสถานี ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี อาจารย์ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ และคณะวิทยากรให้การต้อนรับ ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ชั้น 4  ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี ถนนบายพาส  ตำบลดอนตะโกอ.เมืองจ.ราชบุรี  อาจารย์ดร.สำราญ สุขแสวง กล่าวอีกว่าการจัดโครงการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย ให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมวยไทยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับมวยไทย ทั้งในแง่คุณธรรมจริยธรรมที่แฝงอยู่กับศิลปะแม่ไม้มวยไทย และผู้เขารับการอบรมยังสามารถนำไปใช้ในการออกกำลังกาย และการสร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงนำไปใช้ในภารกิจของตำรวจในการระงับเหตุการณ์ต่างๆ การป้องกันตัว รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ไปสู่การจัดการแข่งขันและส่งเสริมด้านกีฬามวยไทย ตลอดจนปลูกฝังเอกลักษณ์ของชาติให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
    อาจารย์ดร.สำราญ สุขแสวงยังกล่าวอีกว่า สำหรับสาขาวิชามวยไทยศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยยังมีหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแห่งเดียวในโลก
สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.