อิ่มบุญ อิ่มใจ !!พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต ร่วมกิจกรรม"วันวิสาขบูชา"เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว

อิ่มบุญ อิ่มใจ !!พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต ร่วมกิจกรรม"วันวิสาขบูชา"เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว

วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๔ ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๑๗๔ International recognition of the Day of Visaka ระบุว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก ที่ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของมนุษยชาติมานาน ควรที่จะยกย่องกันทั่วโลก จึงประกาศให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)
วันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๗ หรือราวเดือนมิถุนายน วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน ๖) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๓ ประการ ในวันวิสาขบูชา ดังนี้
๑. เป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ำ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ ๕ วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ"
๒. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ
๓. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินาราวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกชัยมงคล สุวรรณวงค์ รายงาน
ขอบคุณ ข้อมูล-ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.