สุโขทัย-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง "การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0" (สินค้ามะม่วง)

สุโขทัย-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน  เรื่อง "การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises  4.0" (สินค้ามะม่วง)

เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ที่โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก   จังหวัดสุโขทัย  นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง  หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร  และนายไกรวิทย์ กฤตฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน  เรื่อง "การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises  4.0" (สินค้ามะม่วง) จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 โดยมีนายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

นายเสน่ห ์วิชัยวงษ ์รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงาน

,นายวัฒนพงศ์ ภูมิถาวร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

และนางบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการ สำนักความพร้อมทางการค้ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก  นำเกษตรกรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

  หลังจากนั้นมีการจัดเวทีเสวนาเรื่องสินค้าผลไม้ในตลาดการค้าเสรี  ,วิธีการและขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภคในต่างประเทศ  และเกษตรแนวใหม่ลดความเสี่ยงด้านราคา  การสัมมนาครั้งนี้เพื่อส่งเสริม  การใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าให้กับเกษตรกรเป็นการชี้ช่องทางให้กับเกษตรกรทราบถึงแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์จากกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเพิ่มศักยภาพการส่งออกผลไม้ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน กับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค รวมทั้งกระตุ้นเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงต่อกฎเกณฑ์การค้าใหม่ๆของโลก  และได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรบ้านสวนอบอุ่น อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลิตละมุดออแกนิคเพื่อการส่งออก ,กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ชึ่งได้รับการรับรอง GMP จากกรมวิชาการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ําดอกไม้เด่นประดู่ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 


และมีการเสวนาตลาดการค้าเสรี วิธีการ และขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภคในต่างประเทศ พร้อมกันนั้นได้นำคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสภาเกษตรกรแห่งชาติลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวสวนผลไม้ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยลดต้นทุน และสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากราคา


 นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ด้านการตลาดระหว่างประเทศ   เกษตรกรจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีได้อย่างเต็มที่ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกฎเกณฑ์การค้าใหม่ๆ ของโลก รวมทั้งสามารถประเมินสถานการณ์ และกำหนดปริมาณ ชนิดของผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกได้

 *นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรกล่าวว่า นายแสนเกิดฤทธิ์  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด  เนื่องจากเกษตรกรถนัดด้านการผลิต  แต่ไม่ถนัดด้านการตลาด  สำนักงานฯ  ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดทุกๆ ช่องทาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
** ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.