จัดอุปสมบทหมู่พระภิกษุสามเณรถวายพระเทพฯ

อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว
จัดอุปสมบทหมู่พระภิกษุสามเณรถวายพระเทพฯ

วันที่ 8 เมษายน2561  เวลา 07.00 น.
ส่วนราชการประชาชนคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการจัดบวชอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  โดยที่มีผู้เข้าร่วมในการอุปสมบททั้งหมด 105 รูป บวชเป็นพระภิกษุ  31 รูป และบวชเป็นสามเณรจำนวน 74 รูป ที่วัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอนวัช  สัตตบุศย์  นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธี ในการบวชครั้งนี้มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการเป็นเจ้าภาพจำนวนมากเพื่อต้องการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลและเป็นการถวายให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทางคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่หรือปีที่ 26 ซึ่งจะจัดทุกปีในช่วงเดือนเมษายน ทุกปี เพื่อต้องการให้เยาวชน ประชาชนได้เข้าเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัย และเป็นการปลูกฝังให้มีความรักในพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมที่ดี และจริยธรรมนำชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการอบรมสั่งสอนให้บุตรเป็นคนดีมีจริยธรรมที่ดีพัฒนาคุณธรรมเป็นพลเมืองดีพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป โดยจะได้บวชและจำวัดในพื้นทที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งกันไปจำทุกวัดที่มีความพร้อมของวัดทั้งหมดจำนวน 15 วัด ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน จนถึง 25 เมษายน 2561 เป็นเวลา 20 วัน  การอุปสมบทฟรีทั้งหมดเพราะมีคณะศรัทธาได้เข้ามาร่วมเพื่อออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
คิวภาพ-วิหารที่จัดงาน-ประธาน-การเรียกขวัญนาค-นาค-การมอบผ้าไตร-อุปสมบท-การครองผ้าไตร-ออกบิณฑบาต-ประชาชนใส่บาตรไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.