จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 06.50 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน   นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ พลตรีอนุสรณ์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติภารกิจรักษาความสงบมันคงภายในจังหวัดที่ 13 พันเอกสุรจิตร สุขขีเมฆ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 หัวหน้าหน่วยราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันข้าราชการพลเรือน   วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เพราะเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 และเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ส่งวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารถึงข้าราชการพลเรือน โดยมีใจความว่า ข้าราชการเป็นกลไกสำคัญในฐานะผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน ในการนำนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของส่วนราชการไปปฏิบัติให้เกิดผล ข้าราชการทุกคนจึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่เพรียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความทุ่มเทเสียสละ มีธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
//// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.