จังหวัดนครสวรรค์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ วัดวรนาถบรรพต(เขากบ)พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พสกนิกรชาวนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561
  นางยุพา ศรีแก้วหล่อ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ในนามผู้ดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2522 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบทตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
   จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันมียอดเงินรวมทั้งสิ้น 3,362,230.89 บาท ในปี 2560 กำหนดให้การช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 952 ราย ๆ ละ 1000 บาท เป็นเงิน 952,000 บาท และได้ช่วยเหลือเด็กยากจนในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับปีนี้ได้กำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ วัดวรนาถบรรพต(เขากบ) พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมียอดเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1,183,200 บาท // 

// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.