พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงภารกิจบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกร และการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอตะพานหิน

*สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรได้ประสานนายทร ชาวพิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร นายบุญเลิศ คงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร และนายบรรลือศักร์ ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร มาร่วมให้คำปรึกษา คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาประเด็นหลักทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ ปัญหาด้านหนี้สิน ,ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ,ปัญหาด้านที่ดินทำกินปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร ,ปัญหาด้านสวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้กับผู้นำท้องที่ได้เข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นหลักทั้ง 5 ด้าน ซึ่งจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

**ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล สุดดี /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.