อบต.โคกเคียนจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดในพื้นที่

ข่าวกรียา/นราธิวาส
อบต.โคกเคียนจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดในพื้นที่

ณ สนามกีฬาฟุตบอลบ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดการีแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด อบต.โตกเตียน คัพ ครั้งที่20 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต.โคกเคียน และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก
นายรุสลัน อารง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน กล่าวว่า การออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากการออกกำลังกาย จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก และจิตใจของผู้ออกกำลังกาย
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดอบต.โคกเตียน คัพ ครั้งที่20 โดยมีการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่4-25เม.ย.61
วัตถุประสงค์กหารจัดงานครั้งนี้เพื่อ กระชับความรัก ความสามัคคีภายในตำบลให้แน่นแฟ้นยิ่งขี้น. เพื่อให้เยาวชนในตำบลมีความสนใจในกีฬาและห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างการนันทนาการภายในตำบล เพื่อให้เยาวชนในตำบลได้มีการพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอลให้มีความประสิทธิภาพ เพื่อกระชับมิตรความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กับประชาชน   
นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า แข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ถือว่าเป็นการมุ่งมั่นและตั้งใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเห็นคุณค่าของนักกีฬาที่เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยเด็ก เยาวชนและประชาชนพันภัยยาเสพติด และ การแข่งขันกีฬามิได้มุ่งหวังแต่ชัยชนะ เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว ควรต้องสร้างคนให้เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง เป็นผู้รู้แพ้  ชนะและการให้อภัยซึ่งกันและกัน ผมหวังว่าการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีงานแก่เด็ก และเยาวชนในตำบลโคกเคียนต่อไป
         

                    /////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.