วัดขุนก้องจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๖๔ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๑

วัดขุนก้องจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๖๔ รูป  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑  ที่วัดขุนก้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผูเสื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีอบรมเยาวชน  ณ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์แห่งที่ ๑๓  (วัดขุนก้อง) ปีที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๑  ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๒๓ เมษายน 2561  เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม การปลูกจิตสำนึกค่านิยมเป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาให้กับลูกหลานไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใคร คนใดคนหนึ่ง ซึ่งบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ได้แก่ พระสงฆ์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนในชุมชน ต่างมีบทบาทสำคัญและสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับลูกหลานได้ โดยใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้น การได้บวชเรียน หรือ การปฏิบัติธรรมนับได้ว่า เป็นมงคลสูงสุดของชีวิต สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สำหรับเด็กและเยาวชนที่บรรพชาก็ต้องตั้งใจพากเพียร ศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสนาให้เต็มที่เพื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตให้ประพฤติ ปฏิบัติดี และรักษาความดีของตน ให้ห่างไกลจากสิ่งไม่ดี ทั้งที่เป็นอบายมุขและยาเสพติด ไม่หลงไปในทางเสื่อมเสีย

สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีอบรมเยาวชนปฏิบัติธรรมภาคฤดูร้อนปีที่ ๔๐  วัดขุนก้อง ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดโครงการขึ้น  โดยมีพระครูประสิทธิ์ธรรมวัฒน์  รองเจ้าคณะอำเภอนางรอง เจ้าอาวาสวัดขุนก้อง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายนายสุชาย จอกแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

/ภัทรพงศ์  ช้างเขียว รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.