จ.อุทัยธานี....!! โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย...!!

จ.อุทัยธานี....!! โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย...!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ.ลานจัดงานกาชาด จ.อุทัยธานี นายพจน์ สีเข้ม ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม จ.อุทัยธานีเปิดเผยว่า การจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมศิลป ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเภณีท้องถิ่นชาติพันธุ์ จ.อุทัยธานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากวิสัยทัศน์ จ.อุทัยธานี "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภ้ย สังคมอุทัยผาสุข" ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสังคม ส่งเสริมการนำทุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมประเภณีของชาติพันธุ์ต่างๆใน จ.อุทัยธานี เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความรู้สึกประทับใจและเข้ามาท่องเที่ยว จ.อุทัยธานี เพิ่มขึ้นนำมาซึ่งรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน จ.อุทัยธานี. มีลักษณะโดดเด่น ทางด้านวิถีชีวิตและประเภณีวัฒนธรรม มีชาติพันธุ์หลากหลายเป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์วิถีชีวิตของผู้คน เรียบง่ายสงบร่มเย็นดังคำขวัญที่ว่า "เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเภณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ" แสดงให้เห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุรวมไปถึงสิ่งธรรมชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมประเภณีท้องถิ่นชาติพันธุ์ต่างๆใน จ.อุทัยธานีอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นแสดงถึงวิถีชีวิตของชาว จ.อุทัยธานี และเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมเพิ่มพูลค่าทางเศรษฐกิจของ จ.อุทัยธานี.....

วินัย ชำนาญปืน จ.อุทัยธานี ภาพ/ข่าว รายงาน... แจ้งข่าวสาร... 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.