พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลโต๊ะเด็ง ประจำปี 2561

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลโต๊ะเด็ง ประจำปี 2561

           ณ สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายสุทธิพงศ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน โดยมีนายสรุเชษฐ ลือแมะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน คณะครู นักเรียนตาดีกา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

           การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตาดีกาในเขตพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็ง ทั้ง 7 โรงเรียน มีการตื่นตัวในการเล่นกีฬาเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเด็กให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อให้นักเรียนตาดีกาในเขตพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา ทักษะทางด้านวิชาการรวมทั้งปลูกฝั่งให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการส่งเสริมให้ นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญา อารมณ์  และสังคม ส่งเสริมให้ นักเรียน มีความรัก ความสามัคคี สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยหันมาเล่นกีฬาซึ่งทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย

           ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬาตาดีกาในครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.