นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ ค่ายก้าวใหม่ ใจสีชมพู รุ่นที่ 2” พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้ ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 และได้พระราชทานกำหนดวันลูกเสือไทยขึ้น


นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ ค่ายก้าวใหม่ ใจสีชมพู รุ่นที่ 2”
   พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้ ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 และได้พระราชทานกำหนดวันลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ด้วยทรงมีพระราชปรารภ ว่าเมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้วเห็นควรให้มีการฝึกเด็กชายประถมวัยให้มีความรู้ทางเสือป่า เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและความรู้ทางเสือป่าด้วย
   ซึ่ง ค่ายก้าวใหม่ ใจสีชมพู จัดกิจการลูกเสือขึ้นเพื่อ พัฒนาคุณภาพเยาวชนให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลุกจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน และสร้างลักษณะอันเพิ่งประสงค์ก่อนเข้าสู่สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน มีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ซึ่ง เยาวชนที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้จะได้รับโอกาสในการรับความรู้เกี่ยวกับทักษะการดำเนินชีวิต และได้รับการปรับเปลี่ยน ทัศนคติที่มีต่อตนเองและผู้อื่นไปในทางบวก รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งรู้จักใช้โอกาสและความสามารถของตนเอื้อประโยชน์ส่วนรวม
///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.