จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

   จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าหน่วยราชการ ทหารตำรวจ และพสกนิกรชาวนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
  โดยมี นางสาวบังอร มงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่พสกนิกร ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์ เพื่อเป็นการส่งเสริม จังหวัดนครสวรรค์ จึงดำเนินงาน จัดกิจกรรม ในโอกาสสำคัญดังกล่าวรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี “ การเทศน์มหาชาติ” ซึ่งเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวไทย จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 ขึ้น ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

 ////// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.