พาณิชย์ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม คลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี” ชวนมาเซลฟี่ แชร์ ชมการแข่งขันกินอาหาร สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ชาวบ้าน

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
พาณิชย์ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม คลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี” ชวนมาเซลฟี่ แชร์ ชมการแข่งขันกินอาหาร สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ชาวบ้าน

             นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการตลาดชุมชนบ้านยะกัง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านยะกัง 1 เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 3 ปี มาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชมที่กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องในปี 2559 – 2561 ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เศรษฐกิจฐานราก และบูรณาการกับสร้างการรับรู้การส่งเสริมตลาดชุมชนภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ โดยมีรูปแบบและตราสัญญาลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ที่มีรูปแบบเดียวกันกับตลาดประชารัฐ โดยจัดทำป้ายตลาดภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” 2.เพื่อเผยแพร่ตลาดประชารัฐต้องชม มอบให้ตลาดใช้สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลาดชุมชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยจัดทำกิจกรรมผ่านสื่อประเภทต่างๆให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่หรือใกล้เคียงได้รับทราบ เช่น ช่องทางวิทยุท้องถิ่น ทางโซเชียลมีเดี่ย เป็นต้น 3.เพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้ของประชาชนและกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนของภาครัฐในการพัฒนาและส่งเสริมตลาด สนับสนุนการค้าในประเทศและเศรษฐกิจรากฐาน 4.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมตลาดต้องชมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกับตลาดประเภทอื่นๆ โดยมีกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการขายตลาดประชารัฐต้องชม เช่น การแสดงบนเวที มีการถ่ายรูปที่ Landmark ป้าย ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี และมีการแข่งขันกินอาหารที่จำหน่ายในตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี พร้อมทั้งชิงรางวัลเงินสดอีกด้วย
สำหรับประวัติความเป็นมาของตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี นั้น เมื่อปี พ.ศ. 2555 นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในสมัยนั้น ได้ตรวจเยี่ยมชาวบ้านในชุมชนบริเวณริมคลองยะกัง 1 เพื่อรับทราบปัญหาและให้แนวทางการแก้ปัญหา และเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวเหมาะสมที่จะทำตลาดน้ำและแหล่งท่องเที่ยวพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างร้านค้า ห้องน้ำ และศาลาเอนกประสงค์  ในปี 2556-2558 ชุมชนยะกัง 1 ได้ก่อสร้างต่อเติมสถานที่ ในปี 2559 พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการตลาด ขนม 100 ปี ชุดแรก และ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ได้เปิดตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี อย่างเป็นทางการ
ปัจจุบันตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี มีแผนขายของทั้งหมด จำนวน 63 แผง เป็นช่องทางหนึ่งให้ชาวบ้านได้นำสินค้าในชุมชนและสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่าย โดยมีเงื่อนไขขายราคาไม่เกิน 20 บาท โดยมีอาหารและขนมโบราณหลายชนิดที่ขึ้นขื่อ เช่น ขนมอาเกาะ บาตาบูโร๊ะ ยำสาหร่าย เป็นต้น มีจำหน่าย 2 วันต่อสัปดาห์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 14.00 น.ถึง 19.00 น.ในวันศุกร์และวันเสาร์ 

                                               //////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.