นครสวรรค์- สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (SME Start Up) ปี 2561

นครสวรรค์-  สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (SME Start Up) ปี 2561


เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2561  ที่โรงแรมโฟทูซี เดอะชิคโฮเทล จังหวัดนครสวรรค์  นายแสณ เกิดฤทธิ์  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  มอบหมายให้  นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ SME Start Up ปี 2561  ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนครสวรรค์


*นายณพล อนุตตรังกูร ทีมผู้จัด ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้เกิด High Value พร้อมพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนของรากฐานเศรษฐกิจ โดยจะมีการอบรมให้ความรู้การทำธุรกิจและแผนธุรกิจ  ,ความสำคัญและเป้าหมายการวางแผนธุรกิจ,  m. a .r .t.  Business Goals, การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ  ,การวางแผนธุรกิจ  ,การวางแผนการตลาดและการผลิต  ,การวางแผนการบริหารจัดการและการเงิน  ,ธนาคารกับการให้สินเชื่อ  ,วางแผนการเงินและการลงทุน  ,การทำแผนธุรกิจและการขอสินเชื่อจากธนาคาร


**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร กล่าวว่า  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรได้มุ่งเน้นเกษตรกรทำการเกษตรให้มีการวางแผนเป็นขั้นตอน เพื่อก้าวไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม     เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน  ป้องกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกร และนำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนในอาชีพการเกษตรต่อไปในอนาคต


*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง  รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.