จ.อุทัยธานี...!!! พิธีเปิดงานมหกรรม"อุทัยธานี เมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ"...!!

จ.อุทัยธานี...!!! พิธีเปิดงานมหกรรม"อุทัยธานี เมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ"...!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561เวลา 09.30 น.ณ.ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อุท้ยธานี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม "อุทัยธานี เมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ" โดยมี นายแพทย์พัลลพ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในคร้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในโครงการได้แก่ นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง นายดำรงค์ นพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง พ่อค้า ประชาชน ห้วหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพรัฐบาลจึงมีนโยบายพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตมอบให้ 4 กระทรวงหลักคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกำหนดมาตรการตัวชี้วัด แผนการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย "ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม" สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมตามเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2545 -2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหาสิ่งดีๆ ผู้สูงอายุต้นแบบของอำเภอต่างๆเพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีและพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุทุกอำเภอ ในการจัดการปัญหาสุขภาพขับเคลื่อนการทำงานของชมรมผู้สูงอายุ เน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตั้งแต่ยังมีสุขภาพดี ไม่ป่วยและยืดเวลาของการมีสุขภาพที่ดีให้ยืนยาวนานที่สุดส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็ง....

วินัย ชำนาญปืน จ.อุทัยธานี ภาพ/ข่าว รายงาน....แจ้งข่าวสาร  093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.