จังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวฯย้ายที่ทำการแห่งใหม่

จังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวฯย้ายที่ทำการแห่งใหม่

    เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.บันฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 และประธานผู้พิพากษาสมทบพร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงานมงคลวาระ เนื่องในวันย้ายที่ทำการอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งใหม่ เลขที่ ๓๒๓ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

     ช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ประพรมน้ำมนต์พร้อมทั้งเจิมประตูทางเข้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวฯเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมตัดริบบิ้นเปิดผ้าแพรคลุมป้าย มีนายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้
        ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสามและวรรคสี่ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมจึงออกประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์จากที่ทำการเดิม เลขที่๖๖/๘๙ ถนนเทพาพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปยังที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ ๓๒๓ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.