นายกเทศบาลนครเชียงรายเปิดใจเชื่อข้อมูลคาดเคลื่อนทำการพัฒนาการท่องเที่ยว เชียงรายสะดุด

นายกเทศบาลนครเชียงรายเปิดใจเชื่อข้อมูลคาดเคลื่อนทำการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชียงรายสะดุด

         วันนี้(31 มี.ค.61)ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด
ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมแสดงผลงาน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย (ปอยหลวง) ประจำปี 2561และให้กำลังใจกับผู้สูงขึ้นโดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานพิธี
มีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถประธานสภาเทศบาลนครเชียงรายผู้บริหารเทศบาลร่วมงาน มี
นางทองใบ เชาวจินดา ประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย รุ่นที่ 1 พร้อม
ครู อาจารย์และนักศึกษาจำนวน 300 คน ให้การต้อนรับ
        ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่นักเรียนชายหญิงที่มีอายุ 65ปีขึ้น
ไปที่ได้เรียนรู้ จาก 8 หลักสูตร(11รายวิชา) ประกอบด้วย หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร, ด้านศิลปวัฒนธรรม รายวิชาดนตรีพื้นบ้าน ฟ้อนเล็บ, ด้านศาสนา, ด้านเศรษฐกิจ,
ด้านการท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์), ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสังคมและความสุข รายวิชาลีลาศ
รายวิชาลำวงมาตรฐานและไลน์แดนซ์และหลักสูตรด้านสุขภาพ   เพื่อแสดงผลงานความสำเร็จของนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ให้แก่สาธารณชนได้รับรู้รับชมผลงานที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีคุณค่ามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตซึ่งในวันนี้จัดให้มีกิจกรรมจากทุกหลักสูตรได้ร่วมแสดงออกตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุและผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

        หลังเสร็จสิ้นภาระกิจเปิดกิจกรรมแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย (ปอยหลวง) ประจำปี 2561 นายวันชัย นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงข่าวร้อนประเด็นดังที่ มท.1 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่เซ็นอนุมัติสร้างช้างคู่บารมีเพราะเกรงว่าเกาะ
แม่ฟ้าพื้นที่จัดสร้างที่เป็นพื้นที่งอกนั้นได้มาอย่างไม่ถูกต้องนั้นเมื่อวานนี้(30 มี.ค.61) นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ได้เดินทางให้ปากคำและนำหลักฐานทั้งหมด
ที่มาของเกาะดังกล่าวที่เป็นพื้นที่งอกจากการที่แม่น้ำกกเปลี่ยนทิศซึ่งทางกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้ขอออกเอกสารสิทธ์จากกรมที่ดินตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 24-25 ไร่ ต่อมากรมธนารักษ์ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับเทศบาลนครเชียงรายดูแลแนะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมล้านนาก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย ลานเอนกประสงค์ ลานกีฬาศาลาท่าน้ำและสวนสาธารณะประจวบเหมาะกับรัญบาลมีนโยบายยกย่องให้จังหวัดเชียงรายเป็น 1 ใน 3จังหวัดร่วมกับจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครราชสีมาเป็น
เมืองแห่งศิลปะและศิลปินโดยเฉาะเมืองเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวหลังจากนั้นจึงได้มีการประชุมหารือส่วนราชการต่างที่เกี่ยวข้องก็ได้รับความกรุณาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบและจัดสร้างพื้นที่พ้ฒนาเกาะด้วยงบประมาณกว่า 60 ล้านบาท มีผนังกันตลิ่ง สะพานเชื่อมถนนและอื่นๆอีกมากมายส่วนงบประมาณในการสร้างคู่บารมีพญามังราย32ล้านบาทนั้นได้รับสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายรวมถึงคณะกรรมการต่างๆที่นำเสนอจากจังหวัดไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองต่างๆ สำนักนนายกรัฐมนตรี สู่รัฐบาล จนสตช.ได้อนุมัติงบในการก่อสร้างเทศบาลนครเชียงรายเชียงรายเป็นแค่ผู้นำเสนอโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครเชียงรายส่วน
การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างก็เป็นเรื่องของจังหวัดเชียงรายที่จะมอบให้ส่วนภูมิภาคใดเป็นผู้ดำเนินการเทศบาลไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการแต่อย่างใด กรณีที่มีการมองว่าการก่อสร้างงานศิลปใช้งบประมาณสูงตนเองมองว่าเพื่อความโปร่งใสเราควรเชิญกรมศิลปากรที่มึความรู้ในด้านนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณในการก่อสร้างว่าที่ถูกต้องราคากลาง
ควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะงานศิลปะอย่างงานหล่อเจ้าของผลงานได้ให้บริษัทที่รับเหมาหล่องานศิลปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งงานหล่อไปถึง90%แล้วแต่ศิลปินพิจารณาแล้วงานไม่ผ่านก็ต้องทุบทิ้งแล้วทำการหล่อใหม่ทำให้งานศิลปะเป็นงานละเอียดอ่อนจึงต้องให้ผู้มาเป็นผู้กำหนดซึ่ง
ตนเองก็ไม่มีความรู้ด้านนี้จึงต้องขอความรู้กับผู้มีความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องมากำหนดราคาแต่อย่างไรก็ดีก่อนจัดซื้อจัดจ้างหลายหน่วยงานใดก็ดีก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางอยู่แล้วซึ่งคณะกรรมกลางก็มีอำนาจในการของบอยู่แล้ว เทศบาลนครเชียงรายเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการเสนอโครงการเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
       ส่วนกรณีที่เป็นข่าวดังน่าจะเกิดจากข้อมูลที่คาดเคลื่อนจึงทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาทางเทศบาลนครเชียงรายขอย้ำว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ประการใดเทศบาลมีหน้าที่นำเสนอโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อให้จังหวัดดำเนินการต่อเนื่องซึ่งเกาะเป็นพื้นที่ของกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ที่ให้
เทศบาลนครเชียงรายเป็นผู้ใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี 2548เป็นต้นมาสิ่งเหล่านี้หากจะมีการพิสูจน์ในอนาคตว่ามีการคาดเคลื่อนหรือบกพร่องก็น่าจะเป็นเรื่องนโยบายที่ทางจังหวัดจะต้อง
หารือกับรัฐบาลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลังมันเป้นภาระกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะหารือหาทางแก้ไขไม่ใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาชี้
ว่าเป็นที่ถูกหรือผิดกฏหมายเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปและจะกลายเป็นอุปสรรคและข้อติดขัดต่อแนวคิดในการพัฒนาเชื่อว่ารัฐบาลจะต้องออกมาแก้ไขเพราะหากที่เกาะเป็นที่สาธารณะก็ให้ทำการยกเลิกจากที่ราชพัสดุไปเป็นที่สาธารณะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันประชาชนก็สามารถให้ท้องถิ่นให้จังหวัดหรือให้รัฐบาลมาสร้างเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้อง
ประชาชนอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ของกระทรวงการคลังหรือที่สาธารธประชาชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางของรัฐบาลครับ...                           
                                                              จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ พัฒนศักดิ์ ถ่ายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.