เพชรบูรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ

เพชรบูรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ

   เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการ “วันเกียรติยศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ประจำปีการศึกษา 2560” โดยได้รับเกียรติจาก นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตร  ณ ลานอเนกประสงค์ พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ โรจนเลิศประเสร็ฐ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษาเป็นผู้มอบของซำร่วยให้แก่เด็ก
      โดยมี ร.ต.หญิงรักชนก วัชรรัศมี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นนายประสาน จรรยารักษ์ นายกฯได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรเครือข่าย จำนวน 11 องค์กร ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร), อสม.ตำบลท่าข้าม, กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าข้าม, กองสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าข้าม, รพ.สต.หนองโก, ผู้อำนวยการ กศน., สสอ.ชนแดน, ชมรมผู้สูงอายุ, ชุมชน, และผู้ปกครองนักเรียน พร้อมกันนี้ก็ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่จบพัฒนาการระดับปฐมวัย อีกจำนวน 25 คน
     ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้ามได้จัด โครงการวันเกียรติยศ ซึ่งเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของเด็กนักเรียน ที่จะเข้าสู่ระดับการศึกษาปฐมวัยช่วงอายุ 4 ปี การจบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม ถือว่าเป็นก้าวแรกของชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความภูมิใจให้แก่เด็กๆรวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียน
      ร.ต.หญิงรักชนก วัชรรัศมี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกล่าวว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม จัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งแสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

    ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.