เทศบาลหนองไผ่อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เทศบาลหนองไผ่อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

     เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมป้องกันอัคคีภัย มีนายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยมีอาสาสมัคร อปพร.จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรม การฝึกอบรมครั้งนี้มีทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ รวม 2 วัน ซึ่งการอบรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างประกอบไปด้วย สถานีตำรวจภูธรหนองไผ่ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่เข้าร่วมฝึกปฏิบัติแบบสมจริง

      โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์แบบสมจริงในการเข้าระงับเหตุหากเกิดอัคคีภัยไม่ว่าเหตุที่เกิดนั้นจะเป็นแก๊สหรือจากวัสดุทั้วไปที่เป็นเหตุทำให้เกิดอัคคีภัย เนื่องจากจะต้องมีวิธีเข้าระงับเหตุต่างกันและต้องถูกวิธี
   ซึ่งมีการจำลองเหตุการณ์ จำนวน 3 ฐาน โดยฐานที่1.เป็นการจำลองในเรื่องของการใช้น้ำจากหัวจ่ายของการประปาในกรณีที่รถดับเพลิงเข้าไม่ถึง ฐานที่2 เป็นการสาธิตการดับเพลิงที่มีต้นเหตุเพลิงไหม้มาจากแก็สLPG และฐานที่ 3 เป็นการสาธิตที่มีต้นเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยที่มาจากวัสดุต่างๆเช่นไม้ ยาง หรือวัสดุอย่างอื่นทั่วไป

     ทั้งนี้ก็เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฯ ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์สาธารณภัยรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อยู่เสมอและยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดเทศบาลหนองไผ่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป.    ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.