นายกสมาคมชุมพร ชี้ไทยทำงานแบบจิ๊กซอ 4 กระทรวง ต่างคิดต่างทำ พาณิชย์ภาคใต้ พาเกษตรกรชมโรงงานต้นแบบ จ.กระบี่ พร้อมยกระดับการบริหารปาล์มน้ำมันโครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่า

นายกสมาคมชุมพร ชี้ไทยทำงานแบบจิ๊กซอ  4 กระทรวง ต่างคิดต่างทำ  พาณิชย์ภาคใต้ พาเกษตรกรชมโรงงานต้นแบบ จ.กระบี่ พร้อมยกระดับการบริหารปาล์มน้ำมันโครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่า

วันที่ 28 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น. ผู้ประกอบการลานเท และเกษตรกรชาวสวนปาล์มชาวจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง เดินทางมาเยี่ยมชมที่บริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จำกัด อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีนางสาวอลเวง ศรีบริรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร นายปรีชา ปราชญ์นุช คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ นายสัญญา ปานสวี นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ซึ่งโครงการยกระดับการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภคและใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซล เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ ที่ดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันขบวนการซื้อขายปาล์มน้ำมันที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน

ตลอดจนการขับเคลื่อนผลักดันยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้มีความตระหนักและเข้าใจในการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่ได้มาตรฐานที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญคือการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและเป็นธรรมเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในลักษณะ รู้เขารู้เรา ซึ่งยุทธศาสตร์การปฏิรูปน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมันทั้งระบบ คือด้านการผลิตกำหนดเป้าหมายการผลิตปาล์มและน้ำมันปาล์มจาก 17% ในปี 2559 ให้เป็น 22% ในปี 2560 - 2569 และเป็น 23% ในปี 2570 - 2579 ตามลำดับ

นายบุญรักษ์ อุ่นยวง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จำกัด ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของการตัดปาล์มดิบ ไม่มีใครได้ประโยชน์จากตัดปาล์มดิบ แนะวิธีแก้ไขที่ง่ายเพียงตัดปาล์มเฉพาะทะลายที่มีผลร่วงเท่านั้น เกษตรจะมีรายได้เพิ่ม15%จากการตัดแบบเดิมๆ มูลค่ารวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นมหาศาล

นายสัญญา ปานสวี นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร กล่าวว่า  ประเทศไทยเวลานี้ทำงานแบบจิ๊กซอ มีพาณิชย์ พลังงาน เกษตร อุตสาหกรรม 4 กระทรวง ซึ่งดูแลปาล์มน้ำมันดูแลชาวสวน ต่างคนต่างมีอำนาจ ต่างคนต่างดูแลเกษตรกร  ต่างคนต่างเอาผลประโยชน์จากเกษตรกร จึงไม่สามารถสร้างมาตรฐานในระดับชาติได้ จึงต้องทำการแก้ไข โดยออกกฏหมาย พรบ. ปาล์มน้ำมัน เพื่อความเป็นธรรมทุกๆฝ่าย เพื่อสร้างมาตฐานโดยมีองค์กรอิสระหรือพัฒนาปาล์มอย่างมีเอกภาพ กำกับดูแลเพื่อมั่นคงของอาชีพปาล์มทุกๆห่วงโซ่ กล่าวทิ้งท้าย


ข้อมูลข่าว _ ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.