จ.อุทัยธานี....!!! 3 พิธีที่เดียวกัน..!! วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว..!! วันข้าราชการพลเรือน..!!ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ...!!!

จ.อุทัยธานี....!!! 3 พิธีที่เดียวกัน..!! วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว..!! วันข้าราชการพลเรือน..!!ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ...!!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 07.50 น. ณ.อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า(ร. 3 กรุงรัตนโกสินทร์) วันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.อุทัยธานี นายแพทย์พัลลพ ยอดศิรจินดา สาธารณสุข จ.อุทัยธานี ข้าราชการ หัวหน้าส่วน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงขึ้นครองราชเมื่อต้นรัชกาลบ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธไมตรีกับต่างชาติในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมได้เจรจาผ่อนปรนกับต่างชาติเป็นผลให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชด้วยพระปรีชาของพระองค์ท่านและพระองค์ยังติดต่อค้าขายกับนานาชาติอย่างกว้างขวางซึ่งทำรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลตลอดเวลาทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา 27ปี พระองค์ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับประเทศสยามอย่างมหาศาล ...!! ในเวลาต่อมา นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ได้เป็นประธานในวันข้าราชการพลเรือนและอ่านสารจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี มอบเกียรติบัติเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 11 ท่าน ...!!หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการวันข้าราชการพลเรือน เป็นประธานในพิธี ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จ.อุทัยธานี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 โดยในปี 2561 จ.อุทัยธานีได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จากส่วนกลางจำนวน 30 ทุนๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 36,000 บาท เพื่อสนับสนุนแก่เด็กชนบทอายุตั้งแต่ 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน พิการ ด้อยโอกาสในพื้นที่ทั่ว จ.อุทัยธานี ..
.นายวินัย ชำนาญปืน จ.อุทัยธานี ภาพ/ข่าว รายงาน...แจ้งข่าวสาร 093 - -1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.