องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์จัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “ว่าวไทยสุดแดนใต้” ปี 3/2561

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์จัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “ว่าวไทยสุดแดนใต้” ปี 3/2561

                    ณ สนามฟุตบอล ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส นาย สุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “ว่าว ไทยสุดแดนใต้” ปี 3/2561 โดยมี นาย ชัยเดช ปาละวงค์ อำเภอสุคิริน นาย นิเวศร์ ปานดวง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริการส่วนตำบลเกียร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน แขกผู้มีเกียรติ  นักกีฬา และประชาชน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
              องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ร่วมมือกับหน่วยงานในเขตพื้นที่ประกอบด้วย โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 โรงเรียนบ้านน้ำใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไอยามู กองร้อยทหารพรานที่ 1103 ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเกียร์ สภาวัฒนธรรมตำบลเกียร์ ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สภาเด็กและเยาวชน จัดงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในการผลิตและขึ้นว่าวเบอร์อามัส ว่าววงเดือน และว่าวพื้นเมืองชนิดอื่นๆ ให้แพร่หลาย ควบคู่กับการส่งเสริมทุนทางศิลปะ และวัฒนธรรมในชุมชนให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ ความงดงามของวิถีถิ่นเมืองในหมอกสุดแดนใต้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจชุมชน เกิดรายได้ และการจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งส่งผล ให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจากการเล่นว่าวและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
             การเล่นว่าวในอดีตของคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่ามีมาแต่ช้านานเช่นเดียวกับการเล่นว่าวในพื้นที่ภาคกลางและภาคอื่นๆของประเทศไทย จากหลักฐานที่ปรากฏตั้งแต่อดีตสมัยคนมลายูลังกาสุกะซึ่งนับถือศาสนาฮินดู-พราหมณ์ และพุทธ นิยมทำว่าวเบอร์อามัส (wau beremas) รูปร่างคล้ายเทวดาตามความเชื่อในการขึ้นว่าวเพื่อเป็นการบ่วงสรวงเทวดาที่ตนนับถือ ต่อมาศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในพื้นที่แถบนี้จึงได้มีการละทิ้งความเชื่อเรื่องเทวดา และหันมาศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนั้นคือ องค์ “อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา หรืออัลเลาะห์” และได้มีการลดทอนรูปร่างว่าวที่คล้ายเทวดาลง และนำสัญลักษณ์ทางศาสนาเข้ามาแทนที่ คือ วงเดือน มาประดับตรงกลางว่าวแทน ซึ่งรูปแบบว่าวเบอร์อามัสสันนิฐานได้ว่าเป็นต้นแบบของการทำว่าวบูแลหรือว่าววงเดือน ซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบัน
     
          สำหรับวัตถุวัตสงค์ในการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “ว่าวไทยสุดแดนใต้” ปี 3/2561 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ว่าวเบอร์อามัส ว่าววงเดือน และว่าวพื้นเมืองชนิดอื่นๆให้แพร่หลาย ควบคู่กับการส่งเสริมทุนทางศิลปะ และวัฒนธรรมในชุมชนให้คนในพื้นที่ ส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนถิ่นแดนใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน อีกด้วย
          นาย นิเวศร์ ปานดวง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่จัดงานว่าวไทยสุดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราในเรื่องของการผลิตว่าว แล้วก็การรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษเพื่อส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานในยุคปัจจุบันนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็จะเป็นการละเล่นที่ส่งเสริมในการออกกำลังกายสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนตลอดจนการสร้างความผูกพัน ความรัก ความสามัคคี ที่เอาการละเล่นมาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทุกศาสนาทุกชนชนที่จะมาเล่นและมีมิติความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่สำคัญอีกเรื่องคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการนำกลุ่ม OTOP ต่างๆมาร่วมงานในงานว่าวไทยสุดแดนใต้เพื่อส่งเสริมรายได้อีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.