จ.อุทัยธานี....!! งานรวมพลคน อกม. สืบสานศาสตร์พระราชา อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561....!!!

จ.อุทัยธานี....!! งานรวมพลคน อกม. สืบสานศาสตร์พระราชา อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561....!!!

จากการายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ.หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธี "รวมพล คน อกม. สืบสานศาสตร์พระราชา อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายชนม์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมี นายประเวศ วรางกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หัวหน้าส่วน ประชาชน  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกจากชุมชนให้มาทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งงานของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร จ.อุทัยธานี มี อกม. จำนวน 642 คน ใน 69 ตำบล 8 อำเภอ โดยมีผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการอาษาสมัครเกษตรจังหวัดอีกหนึ่งคณะทำหน้าที่ในการวางแผนงานขับเคลื่อนกิ จกรรมและโครงการต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บทบาทและหน้าที่ของ อกม. ประกอ บด้วย
1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.แจ้งเตือนภัยธรรมชาติและภัยจากศัตรูพืช
3.เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมในด้านการเกษตรถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการระหว่างอาสาสมัครเกษตร ในพื้นที่ต่างๆให้มีความเข้มแข็ง
4.ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ในปีงบประมาณ 2561 จ.อุทัยธานีได้จัดสรรค์งบประมาณให้สำนักงานเกษตรดำเนินการ "รวมพล คน อกม. สืบสานศาสตร์พระราชา" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการมอบเกียรติบัตรอาษาสมัครเกษตรดีเด่นระดับอำเภอจำนวน 8 ท่าน มอบรางวัลประกวดนิทรรศการมีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน  8 อำเภอ และมอบปัจจัยการผลิตแปลงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 8  ท่าน...

วินัย ชำนาญปืน จ.อุทัยธานี ภาพ/ข่าว รายงาน....แจ้งข่าวสาร 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.