พิจิตร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรหารือการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรร่วมกัน

พิจิตร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรหารือการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรร่วมกัน

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การเกษตร ประสานนายพินิจ เขียวพุ่มพวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร เพื่อหารือการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรร่วมกัน และสอบถามวิธีการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เช่น ถั่วฝักยาวพิจิตร 3 เนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง ช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตร โดยทางศูนย์วิจัยฯ ยินดีแนะนำความรู้กับเกษตรกรเรื่องการคัดเลือกเมล็ดเพื่อทำพันธุ์ ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรแจ้งเกษตรกรที่มีความสนใจเรื่องดังกล่าว แล้วประสานมายังศูนย์วิจัยฯ จะได้ดำเนินการแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจดังกล่าว     ทั้งนี้ นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ ได้พูดคุยเรื่องร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มน้ำมัน พ.ศ......รวมถึงข้อมูลพื้นที่การปลูกและช่องทางด้านการตลาดในการจำหน่ายปาล์มน้ำมันของจังหวัดพิจิตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องปาล์มน้ำมันของจังหวัดพิจิตร
      จากการลงพื้นทีจัดเก็บข้อมูลปาล์มน้ำมันในพื้นที่ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร และตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยได้พูดคุยกับนายอนุกูล ม่วงจอม เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เป็นผู้ให้ข้อมูลว่า ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังไม่ค่อยนิยมปลูกกันมากนัก ซึ่งตนเองได้เริ่มปลูกปาล์มน้ำมันแบบพื้นราบตั่งแต่ปี 2549 จำนวน 20 ไร่ และปัจจุบันได้มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นรวมแล้วประมาณ 80 ไร่ พร้อมได้ปรับเปลี่ยนเป็นปลูกแบบยกร่องน้ำ ตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา การปลูกแบบยกร่องน้ำสามารถให้น้ำต้นปาล์มได้อย่างสม่ำเสมอ ต้นปาล์มเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและผลผลิตมีคุณภาพสมบูรณ์ตามความต้องการของตลาด นายอนุกูล ม่วงจอมได้ฝากทิ้งท้ายว่า ตามที่ได้มีร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม พ.ศ...... ตนเองเห็นว่าเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวควรจะครอบคลุมเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายใหม่ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย
       สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร จะได้นำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากนายอนุกูล ม่วงจอม เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พร้อมเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป


ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.