​นครปฐม สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข

​นครปฐม สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมชั้น 9 อาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จ.นครปฐม

            รศ. (พิเศษ) นายแพทย์ทวี  โชติสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ  11 ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข  และคณะ ร่วม เป็นวิทยากร  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข ประจำปี2561 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดขึ้น   ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  ทางด้านสาธารณสุข อุบัติใหม่ – อุบัติซ้ำ พร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่ – อุบัติซ้ำ เช่น MERS-CoV โรคไข้หวัดใหญ่, ไข้สมองอักเสบ ไข้หวัดนก, ไข้ออกผื่น  ซิกา วัณโรคเป็นต้น รวมทั้งการเก็บสิ่งตัวอย่างสางตรวจและการใส่ชุด (PPE)  สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ  เพื่อบุคลากรด้านสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบส่งต่อเรื่องข้อมูล การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการต่างๆ มีความปลอดภัย จากขณะปฎิบัติภารกิจในการควบคุมโรค และสามารถป้องกันตนเองจากการติดต่อโรคได้

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.